AİÇÜ 15 sözleşmeli personel alacak!

16.08.2022 14:50

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 29 ağustos 2022.

AİÇÜ 15 sözleşmeli personel alacak!

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 29 ağustos 2022.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

AİÇÜ’de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”m Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

5- Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş olmak, askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

6- 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS(P93) ve KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak,

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

II- ÖZEL ŞARTLAR:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi İçin;

a- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

b- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

c- 175 cm’den kısa boylu olmamak kaydıyla (adaylardan bir sağlık kuruluşundan alman boy-kilo gösterir belge),

d- Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya 20’den az olmamak, (Örneğin; 175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)

e- Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumunun bulunmaması.

f- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

Spor Uzmanı İçin;

a- En az 2. derece Antrenörlük Belgesine ve en az bronz seviyesinde Cankurtaran Belgesine sahip olmak.

b-Spor Uzmanı kadrosunun on (10) katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır.

c- Başvuru tarihi son günü itibariyle on (10) gün içerisinde yazılı sınav yapılacaktır (Yazılı sınavda en az 70 puan alma şartı aranacaktır).

Yazılı Sınav Yeri/Tarihi ve Saati: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ 08.09.2022/ 10:00

Programcı İçin;

a-En az ön lisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak. (İlk defa işe alınacaklarda fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında, meslek yüksekokulu mezunu olmak, Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olmak.

b-İlk defa işe alınacaklarda Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranılır. Ancak, yurtiçi veya yurtdışmda İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans dizeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik suresi dolmamiş eski dengi) veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

c-Yabancı Dil Sınav Sonuçlari (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.

d-Programcı kadrosunun 10 (on) katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır.

e- Başvuru tarihi son günü itibariyle on (10) gün içerisinde yazılı sınav yapılacaktır. (Yazılı sınavda en az 70 puan alma şartı aranacaktır).

Yazılı Sınav Yeri/Tarihi ve Saati: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ 08.09.2022/ 10:00

III- BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır,

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir).

3- KPSS sınav sonuç belgesi.(Barkod sorgulaması yapılacaktır.)

4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

5- Nüfus Cüzdanının aslı ile fotokopisi.

6- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir.)

7- Askerlik Durum Belgesi(e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir).

8- Onaylı Hizmet Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir).

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Adaylar başvuru evraklarını ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya elden teslim edeceklerdir.

Adaylar;

a- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

b- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

c- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1- Adaylar tarafından başvuru sırasında teslim edilen belgeler Sözleşmeli Personel Sınav veya Yerleştirme Başvurulan Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir.

2- Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.

3- Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.agri.edu.tr internet adresinden ilan edilecek olup bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde (son gün mesai saati) bitimine kadar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden şahsın kendisi sorumludur. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan adaylar atama hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

6- Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedeklerden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

7- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek olup idaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

9- Adayların puan eşitliği olması halinde mezuniyet tarihi önce olan bununda eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.

10- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.

NOT: Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere sağlık durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır.

İlgili Haberler