Ağrı Valiliğinden Çocuklara Çakmak Gazı Satışı Yasaklama Emri

12.10.2018 18:34

Ağrı Valiliğinden Çocuklara Çakmak Gazı Satışı Yasaklama Emri

AĞRI VALİLİĞİNDEN ÇOCUKLARA ÇAKMAK VE ÇAKMAK GAZI SATIŞININ YASAKLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Tarihi: …../09/2018

Karar Sayısı: 2018/…

AMAÇ :

Madde 1: Bu kararın amacı, Ağrı ili sınırları içerisinde çocukların, alışkanlık veya bağımlılık yapan, zihinsel ve bilinçsel faaliyetlerini ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen, çakmak ve çakmak gazının zararlarından korumak, bu maddelere çocukların erişimini önlemek, bu maddelerden uzak tutmak, amacı dışında bu maddelerin satışını engellemektir.

KAPSAM :

Madde 2: Bu karar, Ağrı il sınırları içerisinde 18 yaşından küçüklere kimyasal gaz ihtiva eden çakmak ve çakmak gazının satışının yasaklanması ve çakmakların doldurulmasının denetlenmesini kapsar.

TANIMLAR :

Madde 3- Bu kararda geçen;

1-BAĞIMLILIK: Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara rağmen madde alımının devam etmesi, bırakma isteğine rağmen bırakılamaması, aynı etkiyi elde edebilmek için giderek madde miktarının artırılması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamaması durumunu, 2-ÇOCUK: Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi, 3-İŞYERİ: Bu yönerge kapsamında yer alan ürünlerin satışının yapıldığı yerleri, 4-ÇAKMAK GAZI: Solumak, koklamak, suretiyle kişilerde bağımlılık yapabilen uçucu madde ihtiva eden ürünleri ifade eder.

HUKUKİ DAYANAK :

Madde 4:

Bu karar;

1-2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 41. Maddesi,

2-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 66. Maddesi,

3-5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi,

4-2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 11. Maddesi,

5-5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 4. Maddesi,

6-5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun,

7-05.08.2010 tarih ve 27663 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanmaktadır.

İLDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI:

Madde 5: 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesinin (A) bendinde “Vali il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.”

Yine aynı kanunun (C) bendinde; “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. Madde hükmü uygulanır.” hükümleri yer almaktadır.

EMRE AYKIRI DAVRANIŞ :

Madde 6: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun, “Emre Aykırı Davranış” başlıklı 32. Maddesi,

“(1) Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeni ile ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye Yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu cezaya, emri veren makam tarafından karar verilir.

(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkçı hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.” hükmünü amirdir.

GENEL ESASLAR :

Madde 7:

(1) Çakmak ve çakmak gazının hangi amaç için olursa olsun işyerleri ve sokakta çocuklara dolumu ve satışı yapılamaz.

(2) Çocuklara satışı yapıldığı tespit edilen çakmak ve çakmak gazı ürünleri, gerekli işlemler yapıldıktan sonra bu ürünler kanuni temsilcilerine teslim edilir.

CEZAİ HÜKÜMLER :

Madde 8: 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11 nci maddesi gereğince alınan bu karara uymayanlar hakkında fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır.

YÜRÜRLÜK :

Madde 9: Bu Valilik kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME :

Madde 10: Bu Valilik kararı Ağrı Valiliği yürütür.

 

İlgili Haberler