AĞRI VALİLİĞİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

12.10.2018 18:47

AĞRI VALİLİĞİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

AĞRI VALİLİĞİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

Karar Tarihi : …/09/2018

Karar Sayısı : 2018/….

AMAÇ :

Madde 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında 12/09/2018 tarihinde imzalanan “Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Getirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü” doğrultusunda eğitim ve öğretimin huzur ve güven içerisinde devamının sağlanması, geleceğimizin büyükleri çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli önlemlerin alınması yönünde çalışmalar yapılması bildirilmiştir.

Bu yönergeyle; Ağrı ili sınırları içinde kamu düzeninin sağlanması, okul çevrelerinde şiddetin önlenmesi, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel gürültü, kavga, taciz vb. olayların önüne geçilmesi, okulların çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak okul ile ilişiği olmayan, işsiz, güçsüz, boşta gezen kişilerin okul çevresini mekan tutmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilerimize gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin engellenmesi, akran zorbalığının önlenmesi, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu satıcılarının okul çevrelerine yaklaştırılmaması / sokulmaması, alkol, sigara, tütün vb. maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı vb. diğer unsurların satılması, taşınması ve bulundurulmasını önlemek, yasadışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençliğimizi kandırmalarının engellenmesi amaç edinmiştir.

KAPSAM :

Madde 2- İlimiz ve İlçelerimiz polis sorumluluk alanı sınırları içerisinde bulunan İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullar, yurtlar, müştemilatları ile Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar ve bunların 50 metreye kadar olan yakın çevresi ile yine polis sorumluluk alanı içerisinde bulunan tüm internet kafeleri ve oyun salonları ile ilimizde bulunan öğrencilerin kaldığı yurt ve pansiyonları kapsar.

TANIMLAMALAR:

Madde 3- Bu yönergede geçen tanımlar;

3.1. Okul Çevresi :Okulun bahçesi, müştemilatı ve 50 metreye kadar olan yakın çevresi.

3.2. Yurt ve Pansiyonlar :Yurdun ve pansiyonun bahçesi, müştemilatı ve 50 metreye kadar olan yakın çevresi

3.2. İnternet Kafe :Ticari amaçla faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen umuma açık yeri,

3.3. Oyun Salonu :Ticari amaçla faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, belirli kuralları olan eğlence yerleri,

3.4. Mülki Amir :Ağrı Valisi ve İlçelerde Kaymakamları ifade eder.

3.5. Kolluk :Polis ve Jandarma teşkilatını ifade eder.

3.6. İdari İşlem :Kurallara uymadığı tespit edilenler hakkında mülki amir, yetkili idare veya kolluk tarafından yapılan (idari yaptırım vb.) işlemi ifade eder.

YASAL DAYANAK :

Madde 4 – Bu yönerge;

4.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

4.2. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme,

4.3. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,

4.4. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,

4.5. 2559 Sayılı Polis ve Vazife Salahiyet Kanunu,

4.6. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 inci maddesi,

4.7. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

4.8. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 2018/201 Nolu 2018-2019 Yılı Eğitim-Öğretim Döneminde Okullar ve Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri.

GENEL ESASLAR :

Madde 5-

5.1. Ağrı Valiliği İl Merkezi/İlçelerimiz genelinde bulunan kamu ve özel kurumlara ait eğitim öğretim kurumlarının, öğrencilerin kaldığı yurt ve pansiyonların; “Bahçesinde, müştemilatında ve 50 metreye kadar yakın çevresinde, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgisi bulunmayan, eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesine engel olabilecek kişilerin bulunmalarının yasaklanması”,

5.2. “Okul günlerinde, okul kıyafeti ile 18 yaşından küçük öğrencilerin 08:00/18:00 saatleri arasında internet kafe ve elektronik oyun yerlerine girmelerinin yasaklanması”

5.3. Okul çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahısların bulunmasının engellenmesi kararının uygulanmasına ilişkin olarak, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan matbu tebliğ ve tebellüğ belgelerinin, okul kolluk görevlilerine, güvenli eğitim koordinasyon görevlilerine ve okullarda görevlendirilen ekip personeline dağıtımının yapılarak; okul çevresinde veya bahçesinde okulla ilgisi bulunmayan ve eğitim-öğretimin aksamasına neden olacak davranışlarda bulunan yaşı büyük ve küçük şahısların bir defaya mahsus olmak üzere yazılı olarak uyarılmaları, tebellüğ belgelerinin Çocuk Şube Müdürlüğünde oluşturulacak havuzda toplanmasına,

5.4. Aynı durumun tekrar etmesi halinde, yaşı büyük şahıslar hakkında yapılacak işlemlerde şahısların kendisine, yaşı küçük çocuklar ve akıl hastalığı bulunan şahıslarla ilgili yapılacak işlemlerde ise çocuğun veya akıl hastasının yasal veli ya da vasisine gerekli ceza-i müeyyide uygulamasının yapılmasına,

5.5. İnternet kafe denetlemelerinde, ders saatleri içerisinde üzerinde okul kıyafeti bulunan öğrencilerin, internet kafede görülmeleri halinde, iş yeri sahiplerinin bir defaya mahsus olmak üzere yazılı olarak uyarılmasına,

5.6. İnternet kafede aynı durumlarla tekrar karşılaşılması halinde ise iş yeri sahipleri hakkında Kabahatler Kanununa göre gerekli ceza-i müeyyide uygulamasının yapılmasına.

CEZAİ HÜKÜMLER:

Madde 6- Eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde yukarıda belirtilen kararların uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlar, tatbik ve icrasına muhalefet edenler, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi uyarınca idari işlem uygulanır.

Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında idari para cezası uygulanamaz. Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayamayan ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idari para cezası uygulanamaz. Yaşı küçük çocuğun veya akıl hastasının yasal veli ya da vasisine gerekli ceza-i müeyyide uygulanır.

YÜRÜRLÜK :

Madde 7- Bu yönerge hükümleri onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME :

Madde 8- Bu yönerge hükümleri Ağrı Valiliği tarafından yürütülür.

İlgili Haberler