PTT 2020 yılı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS şartı var mı?

31.01.2020 12:33

PTT 2020 yılı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS şartı var mı?

PTT 55 bin personel alımı için yeni yönetmenlik hazırladı. Hazırlanan yönetmenliğe göre PTT, 2020 yılı için KPSS şartı ile toplam 55 bin personel alımı yapacak.

2019 yılından belli PTT’nin personel alımı bekleniyordu ama Yüksek Mahkeme personel alımlarının KPSS şartsız olamayacağına hükmetti… Bu sebeple PTT yetkilileri tarafından yeniden alım ilamı düzenlendi. Peki, PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları belli oldu mu? KPSS taban puan şartı nedir? Hangi öğrenim düzeylerinden personel alımı yapılacak? İşte tüm ayrıntılar…

Yüzbinlerce işsiz vatandaş umudunu PTT personel alım ilanlarına bağlamıştı. PTT bilindiği üzere 2019 yılında, PTT kargo şubelerine ve PTT Bank şubelerine 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. PTT’nin personel alımı için ilk hazırladığı yönetmenlikte KPSS şartı aranmıyordu. Bu sebeple Yüksek Mahkeme, yapılan itiraz sonucu, yayınlanması hazırlanan personel alım ilanını iptal etti ve KPSS şartlı olması gerektiğine hükmetti. Bu sebeple de PTT tarafından 2020 yılı için yeni bir personel alım ilanı hazırlandığı belirtildi.

PTT 2020 yılı için alınacak personeller en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden yapılacak olup, başvurusu kabul gören adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi olacaklardır. Yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavda, belli bir puanı almış adaylar, puan sıralamasına göre ataması yapılacak olup, atamalar 81 il için geçerli olacaktır. Adaylar tercihlerini, sınav değerlendirmesi sonrasında yapabileceklerdir.

PTT HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

MADDE 8 − (1) PTT personeli, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27 nci maddesine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir.

(2) Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, KPSS sonuçlarına göre yapılan sınav sonucunda başarılı olanlardan veya PTT’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda 19 uncu maddede belirtilen şartları sağlayan deneyimli kişiler arasından yapılır.

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama ve Lojistik)

Tekniker

Mühendis

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk, Endüstri Mühendisi, Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık, Firma Elemanı)

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PTT 2020 yılı personel alımı, yeni yönetmenlik esaslarına bağlı kalarak düzenlenmekte ve PTT yetkilileri tarafından alınan bilgilere göre 2020 Nisan-Mayıs ayı aralıklarında ilama çıkması beklenmektedir. Personel alım ilamının yayımlanması ile başvurular 15 Gün içerisinde gerçekleştirilecek olup, başvuru yeri ve şekli, ilam içeriğinde belirtilecektir.

PTT PERSONEL ALIMI İÇİN GENEL HUSUSLAR

MADDE 9 − (1) İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

(2) PTT’de işgücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT’nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.

İŞE ALINMADA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 10 − (1) İşe alınacaklarda aranılan genel şartların yanında öğrenim durumu ve yabancı dil, deneyim, ikamet şartı, boy ve kilo gibi fiziksel özellikler Yönetmeliğe ekli (I) sayılı cetvel ile gösterilmiştir.

MADDE 11 – (1) Personel alımı, Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT’nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

(2) İlanda;

a) Adaylarda aranacak şartlar,

b) Pozisyonların yerleri ve sayısı,

c) Başvuru zamanı, yeri ve şekli,

ç) İstenilecek belgeler,

d) KPSS’den alınması gereken asgari puan,

e) Sınav konuları, sınav tarihi ve yeri,

f) Sınavın şartlarına ilişkin diğer hususlar, yer alır.

İş başvurusu ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az on günlük başvuru süresi tanınır.

(2) Başvurular internet ortamında alınır. Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar PTT’nin internet sitesi insan kaynakları sayfasında duyuru yoluyla yapılır ve bu konuda ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda başvuruda bulunan adaylardan aranan nitelikleri taşıdığı belirlenen adaylar yazılı sınava çağrılır, aranan nitelikleri taşımadığı belirlenenlerin ise başvuruları geçersiz sayılır.

(4) Yazılı sınav sonucunda Yönetim Kurulunca belirlenen asgari başarı puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılır ve nihai başarı sıralaması ilan edilir. Başarılı olanlar arasından personel alım ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek aday tespit edilebilir.

(5) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

(6) Sınav aşamasından sonra gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bu kişilerin ataması yapılmaz, ataması yapılmış olanlar varsa atamaları iptal edilir.

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, atama, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, pozisyon değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi, sona erdirilmesine ilişkin hususlar ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 391 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Amir: Personelin hiyerarşik sıralamada bağlı bulunduğu üstlerini,

b) Atamaya Yetkili Makam: Yönetim Kurulunu veya yetki devri yapacağı makamı,

c) Başmüdür: PTT Başmüdürlerini,

ç) Birim: Belirli hizmet veya fonksiyonları bünyesinde toplayıp yürüten veya uygulayan merkez ve taşra işyerlerini,

d) Birim yöneticisi: Merkez ve taşra işyerlerinin sorumlusunu,

e) Deneme sözleşmesi: Açıktan ilk defa bu Yönetmelik hükümlerine göre istihdam edileceklerle imzalanan dört aylık sözleşmeyi,

f) Genel Kurul: PTT Genel Kurulunu,

g) Genel Müdür: PTT Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük: PTT Genel Müdürlüğünü,

h) İnsan Kaynakları Birimi: Merkez teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığını, taşra teşkilatında insan kaynakları ile ilgili işlemleri yürütmekle sorumlu olan birimi,

ı) İnternet Sayfası: PTT’nin resmi internet adreslerini,

i) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

j) Personel: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi kapsamında PTT’de idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilenleri,

k) Pozisyon: Atanma, ücret ve özlük hakları ile diğer personel işlemlerinin uygulanmasına esas olan unvanı,

l) Psikometrik İnceleme: Kişilik özellikleri, davranış çeşitleri, bilişsel yetenekler, motivasyon vb. psikolojik karakteristik nitelikleri ölçmeyi ve değerlendirmeyi,

m) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

n) PYS: Performans Yönetim Sistemini,

o) Sınav: PTT tarafından yapılan veya hizmet satın alma yöntemiyle kamu kurum veya kuruluşlarına yaptırılan yazılı, mülakat ve uygulamalı sınavlardan biri veya birkaçını,

ö) Sözleşme: PTT ile personel arasında imzalanan idari hizmet sözleşmesini,

p) Uzman: Merkez teşkilatında görev yapmak üzere uzman yardımcılığı sınavı ile göreve kabul edilmiş ve ihtisas sahibi olduğu alanda bilgi ve beceriye sahip çalışanı,

r) Yönetici: PTT’de Müdür ve üstü pozisyonlarda görev yapan personeli,

s) Yönetim Kurulu: PTT Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İnsan Kaynakları Politikası ve İlkeleri

İnsan kaynakları politikasının belirlenmesi

MADDE 4 − (1) Posta Hizmetleri Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili mevzuat gereği PTT’ye verilen görevleri etkin ve verimli şekilde yerine getirmek amacıyla oluşturulacak insan kaynakları politikası, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan temel ilkeler doğrultusunda Yönetim Kurulunca tespit edilir.

İnsan kaynakları politikasının temel ilkeleri

MADDE 5 − (1) İnsan kaynakları politikasının dayandığı temel ilkeler şunlardır:

a) Personelin istihdamında, mesleki bilgi ve yeteneklerine göre çalışma şartlarının oluşturulmasında, yetişme, gelişme ve görevde yükselme yönünden adil ve eşit imkânlar sağlamak; çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, sendika üyeliği ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin eşit davranmak.

b) Personelin işe alınmasında, görevlendirilmesinde ve görevde yükseltilmesinde bilgi, yetenek, performans ve deneyimi esas almak.

c) Personelin görevlerini PTT’nin etik politikasına uygun olarak tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütmesini sağlamak.

ç) Yönetim ve hizmet sunumunun her aşama ve kademesinde, hizmet alanların ve personelin kişilik ve insani haklarına saygıyı ön planda tutmak.

d) Hedef ve stratejiler doğrultusunda hizmet üretim ve sunum sürecinde çalışanlardan en yüksek verimi almayı sağlayacak bir çalışma sistemi kurmak.

e) Değişen şartlara uyum sağlama kapasitesi yüksek bir işgücü kaynağı oluşturmak.

f) Gizlilik arz eden her türlü bilgi ve belgelerin korunmasını sağlamak.

g) Geleceğe yönelik bakış açısına sahip, sonuç ve hedef odaklı, vatandaşa hizmeti esas alan katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı sergilemek.

İşgücü İhtiyacının Tespiti

İşgücü ihtiyacının tespiti ve planlanması

MADDE 6 − (1) İnsan kaynakları politikasına uygun şekilde her yıl işgücü tespiti yapılır ve bir programa bağlanarak Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe konulur.

İŞGÜCÜ TESPİTİ

MADDE 7 − (1) Yönetim Kurulunca PTT hizmetlerinin etkin ve kesintisiz sunumu amacıyla birimlerde ihtiyaç duyulan işgücü ve bunların pozisyonlara göre dağılımının tespiti için, performans yönetim sisteminden alınan veriler ve/veya hizmet gereksinimleri esas alınarak işgücü ihtiyacı belirlenir.

İŞE BAŞLAMA SÜRESİ

MADDE 22 – (1) Bir göreve açıktan atanan personel, atama onayının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde atandıkları yerdeki göreve başlamak zorundadır. Geçerli mazereti olmaksızın bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Askerlik ve mücbir sebepler haricinde göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atama işlemi iptal edilir.

Deneme süresi ve idari hizmet sözleşmesi

MADDE 23 – (1) Deneme süresi, açıktan ilk defa atanan personelin, atandığı pozisyonun gerektirdiği görev ve sorumlulukları gereğince yerine getirip getiremediğine karar vermek için uygulanan süre olup dört aydır. Deneme süresi hesabında hastalık, refakat, mazeret izinleri ve diğer nedenlerle görev başında bulunulmayan süreler dikkate alınmaz.

(2) Personelle dört aylık deneme sözleşmesi imzalanır. Personelin bağlı olduğu birim yöneticisi, dört aylık sürenin bitiminden en geç on beş gün önce personelin verimliliği, performansı, görevine ve etik ilkelere bağlılığı, işyerindeki uyumu ve iş disiplini hakkında değerlendirme raporu düzenleyerek insan kaynakları birimine aktarır. Hakkında düzenlenen rapor olumsuz olan personelin sözleşmesi yenilenmeyerek, merkez teşkilatında ilgili daire başkanlığının, taşra teşkilatında ise başmüdürlüğün görüşü ile birlikte sunulan raporun atamaya yetkili makamca onaylanması halinde PTT ile ilişiği kesilir.

(3) Deneme süresi içerisinde uyarma ve kınama cezası dışındaki disiplin cezalarını gerektirir davranışlarda bulunanların deneme süresi sonu beklenmeksizin birim yöneticisinin teklifi, merkez teşkilatında ilgili daire başkanlığının, taşra teşkilatında ise başmüdürlüğün görüşü üzerine atamaya yetkili makamın onayı ile PTT ile ilişikleri kesilir.

(4) Deneme süresi sonunda atandığı pozisyonun gerektirdiği nitelik ve özel şartları taşıdığına karar verilenlerin müteakip sözleşmesi takip eden cari yılsonuna kadar yapılır.

(5) Deneyimli personel alımı kapsamında göreve alınacak personel deneme süresine tabi tutulmaz ve bunlarla takip eden cari yılsonuna kadar sözleşme yapılır.

(6) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte PTT’de görev yapmakta olanlardan sözleşmeli statüye geçmeyi kabul eden personel ile üç yıl süreli “İdari Hizmet Sözleşmesi” imzalanır. Müteakip sözleşme takip eden cari yılsonuna kadar yapılır.

(7) Sözleşme süreleri cari yılsonunda sona eren personelin idari hizmet sözleşmeleri, fesih kararı alınmadıkça, meydana gelecek ücret artışından yararlanmak suretiyle başka bir işleme gerek kalmaksızın takvim yılı itibarıyla birer yıllık olarak yenilenmiş sayılır. Yaş haddi dolan personelin sözleşmesi yaş haddini doldurduğu tarihte sona erer.

(8) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az iki yıl görev yaptıktan sonra ayrılan ve bilahare PTT’de görev alanlar deneme süresine tabi tutulmazlar. Bu personelin ilk sözleşmeleri takip eden cari yılsonuna kadar yapılır.

(9) Personel mazeret dâhil deneme süresi içerisinde herhangi bir yer değişikliği talebinde bulunamaz.

(10) Deneme ve idari hizmet sözleşmelerinin içeriği ve hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

DENETÇİ VE İÇ DENETÇİ PERSONEL

MADDE 24 – (1) PTT’de çalıştırılmak üzere, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan giriş sınavları sonucunda denetçi yardımcısı alınır.

(2) Denetçi yardımcılığı giriş sınavlarına katılabilmek için 9 uncu maddede belirtilen genel şartlar aranır. Denetçi yardımcılarında yaş, öğrenim alanı, yabancı dil bilgisi ve benzeri aranabilecek özel şartlar ile sınav kurullarının oluşumu, sınav konuları, kıdem sırası, sınıflandırma ve diğer hususlar Yönetim Kurulunca düzenlenir.

(3) Denetçi yardımcısı olarak atananlar, üç yıllık yetiştirme programı sonunda yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde denetçiliğe atanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ise Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonuna atanırlar.

(4) İlgili Birimce yürütülecek olan iş ve işlemler, denetçi/iç denetçi personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile görevde yükselme esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(5) Kamuda denetçi, başdenetçi, iç denetçi, müfettiş, başmüfettiş kadro veya pozisyonlarında en az beş yıl çalışmış olanlardan Yönetim Kurulunca uygun görülenler bu Yönetmeliğin sınava ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın denetçi veya iç denetçi personel olarak PTT’de göreve başlatılabilir.

UZMAN

MADDE 25 − (1) PTT’de çalıştırılmak üzere, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan giriş sınavları sonucunda uzman yardımcısı alınır.

(2) Uzman yardımcılığı giriş sınavlarına katılabilmek için 9 uncu maddede belirtilen genel şartlar aranır. Uzman yardımcılarında yaş, öğrenim alanı, yabancı dil bilgisi ve benzeri aranabilecek özel şartlar ile sınav kurullarının oluşumu, sınav konuları, kıdem sırası, sınıflandırma ve diğer hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Uzman yardımcısı olarak atananlar, üç yıllık yetiştirme programı sonunda yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde uzmanlığa atanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ise Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonuna atanırlar.

(4) İlgili Birimce yürütülecek olan iş ve işlemler, uzman personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile görevde yükselme esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(5) PTT’de çalışmakta ve Yönetim Kurulunca belirlenmiş şartlara uygun olan personelden yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlar uzman yardımcısı olarak atanırlar.

GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİ

MADDE 26 − (1) Personel; görevini, haiz olduğu yetkileri kullanmak suretiyle, zamanında ve en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlü olup, görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından sorumludur.

(2) Yöneticiler, sorumluluğundaki birimlerin düzenli işlemesinden, personelin çalışmasından, gerekli önlemlerin alınmasından ve işlerin zamanında ve gereği gibi sonuçlandırılmasından sorumludur.

(3) Personelin kastı, kusuru veya ihmali sonucu PTT’nin mal, para ve para hükmündeki değerlerinin zarar görmesi durumunda, bu zararın ilgili personelden tahsili esastır. Zararın tazmininde genel hükümler uygulanır.

(4) Personelin, çalışma saatleri içerisinde görevinin başında bulunması ve bu süre içerisinde görevinin dışında başka bir işle uğraşmaması esastır.

YILLIK İZİN

MADDE 51 − (1) Personele, PTT’de bir yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra;

a) Hizmeti bir yıldan on (dahil) yıla kadar olanlara yirmi gün,

b) Hizmeti on yıldan fazla olanlara otuz gün, ücretli yıllık izin verilir.

(2) Yıllık izinler; personelin talepleri de dikkate alınarak izin vermeye yetkili yöneticilerin hazırlayacağı plan ve program çerçevesinde kullandırılır.

(3) Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

(4) İzne esas on hizmet yılının hesabında; kamu kurum ve kuruluşlarında veya 5510 sayılı Kanuna tabi olarak özel sektörde geçen fiili hizmet ve aylıksız izin borçlanma süreleri ile askerlikte geçen süreler dikkate alınır.

(5) Personel, yıllık izinde iken zorunlu hallerde izin veren yönetici tarafından göreve çağrılabilir. Bu durumda personel iznini keserek göreve başlamak zorunda olup bu nedenle kullanamadığı izin süreleri yıllık iznine ilave edilir.

(6) Yıllık izin süresi içerisinde hastalık izni kullanan personel, yıllık izin bitiminde göreve başlar. Hastalık izin süresinin yıllık izin süresini aşması halinde rapor süresi bitimi göreve başlar. Hastalık izni ile iç içe giren süreler yıllık izne ilave edilir.

(7) Aylıksız izin, görevden uzaklaştırma gibi herhangi bir nedenle belirli süre görevine devam edemeyen personel, göreve başladığı yıla ait izin hakkının tamamından yararlanabilir.

(8) Kamu kurumlarından istifa edip aynı yıl PTT’de göreve başlayan deneyimli personel kapsamında istihdam edilen personelin kalan izni ve hizmet süresinden kaynaklanan izin hakkı devam eder. 5510 sayılı Kanuna tabi olarak özel sektörden istifa edip PTT’de göreve başlayan deneyimli personel bu fıkra kapsamına girmez.

(9) PTT’ye ilk defa atananların bir yıllık süreyi tamamlamadan izin kullanmamaları esastır. Ancak, zorunlu durumlarda, bu kişilere hak edecekleri izinden düşülmek şartıyla, izin kullandırılabilir.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

MADDE 73 − (1) Personel işgücü ihtiyacı ve hizmet gereği dikkate alınarak başka bir birimde geçici olarak görevlendirilebilir.

(2) Personelin bir yıl içerisindeki yurtiçi geçici görevlendirme süresi üç ayı aşamaz, zorunlu hallerde bu süre ancak üç ay daha uzatılabilir.

(3) Personel, görevi ile ilgili olarak yurtdışına gönderilebilir. Yurtdışı geçici görevlendirmeler Genel Müdür kararı ile gerçekleştirilir.

Görevde Yükselme ve Pozisyon Değişikliği
Görevde yükselme ve koşulları

MADDE 74 − (1) Görevde yükselme, personelin yetki ve sorumluluk bakımından bir üst göreve atanmasıdır.

(2) İştirakler Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Birim Sorumlusu, Hukuk Müşaviri, İştirakler Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı, Başmüdür, Müşavir, Başmüdür Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve Kontrolör pozisyonlarına sınavsız yapılacak atamalarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) İştirakler Başkanı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak.

b) I. Hukuk Müşaviri pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Hukuk Müşaviri olarak en az bir yıl olmak kaydıyla sekiz yıl hizmeti bulunmak.

c) Daire Başkanı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

ç) Birim Sorumlusu pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

d) Hukuk Müşaviri pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukat olarak en az beş yıl hizmeti bulunmak.

e) İştirakler Başkan Yardımcısı/Daire Başkan Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

f) Başmüdür pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

g) Müşavir pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT’de Başdenetçi, Daire Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, İştirakler Başkan Yardımcısı, Birim Sorumlusu, Başmüdür, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, İştirakler Başkanı veya daha üst pozisyonlarda hizmeti bulunmak.

ğ) Başmüdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak.

h) Özel Kalem Müdürü pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az üç yıl hizmeti bulunmak.

ı) Kontrolör pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT’de en az beş yıl hizmeti olup müdür ve üstü pozisyonda görev yapmış olmak.

(3) İkinci fıkrada sayılanlar dışında kalan teknik müdür, hukuk müdürü, şube müdürü, müdür, başmühendis, şef, teknik şef, veznedar ve başpostacı pozisyonları görevde yükselme sınavına tabidir. Bu pozisyonlar için aranılacak genel ve özel şartlar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) İkinci fıkra kapsamında yapılacak atamalarda uyarma ve kınama haricinde disiplin cezası almamış olmak şartı aranır.

POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATAMA

ADDE 75 − (1) Avukat, mimar, iç mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker, gişe ve büro görevlisi pozisyonları, pozisyon değişikliği sınavına tabidir. Bu pozisyonlar için aranılacak genel ve özel şartlar Yönetim Kurulunca belirlenir.

MADDE 76 − (1) Personel, PTT’nin stratejik hedeflerinin ve kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi, görevleriyle ilgili pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, görevine ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi suretiyle verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla eğitime tabi tutulur.

(2) İlk defa işe başlayan personel görev yapacağı pozisyon ve alanla ilgili hizmet içi eğitime tabi tutulur.

(3) Performans değerlendirme sonucunda eğitim ihtiyacı tespit edilen personel, yetersiz olduğu hususlarda ayrıca ve öncelikle eğitime tabi tutulur.

(4) Eğitimler, PTT’ce veya başka kurumlarca düzenlenen programlara personelin katılması suretiyle gerçekleştirilir.

(5) Personel, PTT’nin faaliyet alanıyla ilgili bilgi ve becerisini artırmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışı eğitimine gönderilebilir.

(6) Eğitime ilişkin hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Disiplin Cezaları

MADDE 77 − (1) PTT hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanun, kanun hükmünde kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelik ve diğer mevzuat ile idari hizmet sözleşmesinin öngördüğü görevleri yerine getirmeyen, uyulması zorunlu hususlara uymayan veya yasakladığı işleri yapan personel hakkında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezası uygulanır.

Disiplin cezalarının çeşitleri

MADDE 78 − (1) Disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma: Personele görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama: Personele görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

c) Ücret kesimi: Personelin, kusuru nedeniyle brüt sözleşme ücretinden 1/30 −1/8 arası oranlarda kesinti yapılmasıdır.

ç) Ücret artışından yararlandırmama: Personelin, ücretlerde yapılacak ilk artış tarihinden itibaren toplam altı ay süreyle sınırlı olmak üzere ücretinin dondurulmasıdır.

d) İşten çıkarma: Personelin PTT’de bir daha herhangi bir göreve alınmamak üzere ilişiğinin kesilmesidir.

ÜCRET KESİMİ

MADDE 81 − (1) Ücret kesimi cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde PTT tarafından belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak.

b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek.

c) PTT’ye ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak.

ç) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak.

d) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.

e) Hizmet içinde PTT personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.

f) PTT’nin zararına yol açan herhangi bir fiil ya da davranışı bildiği halde amirlerine haber vermemek, yetkili olduğu halde önleyici tedbir almamak.

g) Uydurma ihbar ve şikâyette bulunmak.

ğ) Kilit altında bulundurulması gereken evrak, mühür ve damgaları başkalarının kullanımına müsait bir halde bırakmak.

h) Yükümlü bulunduğu halde devir ve teslim işini tamamlamadan görev yerini terk etmek.

ı) Görevle ilgili belge, araç ve gereçleri o görevin sona ermesine ve PTT’ce istenmesine rağmen geri vermemek.

i) Zorlayıcı sebepler dışında görev yerini izin almadan veya görevini devretmeden terk etmek suretiyle hizmetin tamamen durmasına sebebiyet vermek.

j) Dağıtım hizmetlerini mevzuata uygun olarak yapmamak, posta gönderilerini geç teslim etmek.

k) PTT hizmetlerinden ücret ödemeden istifade etmek veya ettirmek.

l) Hizmet alanlara söz veya hareketle sataşmak, kötü muamelede bulunmak.

m) Görevi ile ilgili gizlilik arz eden ve paylaşılmaması gereken bilgileri başkaları ile paylaşmak.

ÜCRET ARTIŞINDAN YARARLANDIRMAMA

MADDE 82 − (1) Ücret artışından yararlandırmama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Özürsüz ve kesintisiz üç veya dört gün göreve gelmemek.

b) Göreve sarhoş gelmek, görev başında alkol almak veya uyuşturucu kullanmak.

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak.

ç) Amir veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketlerde bulunmak.

d) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak.

e) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek veya düzenlettirmek.

f) Görevin yerine getirilmesinde; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

g) İhtar edilmesine karşın, belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak.

ğ) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek.

h) Verilen emir ve görevleri kasten yapmamak.

ı) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

i) Hizmet alanlar veya iş sahiplerinden doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak amacı ile hediye kabul etmek veya iş sahiplerinden borç istemek ve almak.

j) Kendisine teslim edilen alet, malzeme veya aracı korumayarak bozulmasına veya hasara uğramasına kasten sebebiyet vermek.

k) Görev yerinde kumar, yasadışı bahis veya bu türden şans oyunları oynamak veya oynatmak.

l) Dağıtmak üzere kendisine teslim edilen posta gönderilerini dağıtmayarak, yok etmeksizin saklamak veya biriktirmek.

İSTEKLE AYRILMA

MADDE 105 − (1) Personel PTT’ye yazılı olarak müracaat etmek suretiyle görevinden çekilme isteğinde bulunabilir.

(2) Çekilmek isteyen personel, çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Çekilme isteği otuz gün içerisinde onaylanmayan personel görevden ayrılabilir.

(3) Personel, PTT’ce kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz beş gün veya kesintili olarak bir yılda toplam on gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilmiş sayılır.

(4) Bu madde kapsamında görevinden ayrılan personelden, son iki yıl içerisinde katıldığı yurtiçi veya yurtdışında verilen kurum dışı eğitimlerden, mesleki bilgi ve becerisini artırmak amacıyla ücreti PTT tarafından kişi başı ödenen eğitim ücretleri geri alınır.

(5) Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde PTT’ye yeniden görev talebiyle atanabilmek için; PTT’de iki yıl görev yapmış olmak, görev yaptığı süre içerisinde uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olmak, talepte bulunanların görevden ayrıldığı tarih ile yeniden talepte bulunduğu tarih arasında 10 yıl geçmemiş olmak ve 45 yaşını doldurmamış olmak şartları aranır. Bu hak en fazla iki defa kullanılabilir. Bu şekilde atanacakların sayısı bir önceki takvim yılı içerisinde PTT’den ayrılan personel sayısının yüzde beşini geçemez.

YAŞ HADDİ

MADDE 106 − (1) Dağıtım hizmetlerinde görev yapan postacı ve başpostacı personelin altmış, diğer personelin ise altmış beş yaşını tamamlaması halinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kanuni hakları verilmek suretiyle PTT ile ilişiği kesilir.

MADDE 107 − (1) Personelin göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ilişiği kesilir.

SÖZLEŞMENİN YENİLENMEMESİ

MADDE 108 − (1) PTT, ekonomik işlem hacminin daralması veya kapatılan işyerlerinde görev yapan personelin hizmetlerinden başka bir birimde faydalanma imkânının kalmaması hallerinde Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmeyi yenilemeyebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ekonomik işlem hacmine ilişkin verilerin tespitinde PTT’nin resmi bilanço ve istatistikleri esas alınır.

(3) Birinci fıkra uyarınca sözleşmesi yenilenmeyecek personelin tespitinde emeklilik hakkını elde edenlere, emekliliği hak edenler arasından ise hizmeti fazla olanlara öncelik verilir. Diğerleri için de performans değerlendirme raporları esas alınır.

(4) PTT tarafından, bu madde kapsamında sözleşmesi yenilenmeyecek personele iki ay önceden yazılı şekilde ihbarda bulunulması zorunludur.

MADDE 109 − (1) Emeklilik, malullük, ölüm ve İdari Hizmet Sözleşmesinin süre bitiminde yenilenmemesi nedenlerinden biri ile işten ayrılan personele talebi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde PTT’de idari hizmet sözleşmeli olarak çalıştığı her yıl için tazminat ödenir.

(2) Tazminat için kendisi veya yasal varislerinin birinci fıkrada belirtilen hallerin gerçekleşmesini müteakip talepte bulunması gerekmektedir.

İlgili Haberler