AİÇÜ personel alımı yapacak!

22.08.2022 15:10

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi son başvuru tarihi 26 ağustos olmak üzere, 1 işçi alacağını duyurdu.

AİÇÜ personel alımı yapacak!

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi son başvuru tarihi 26 ağustos olmak üzere, 1 işçi alacağını duyurdu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı iş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” (Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Yaralanan olmalıdır.) alımı yapılacaktır.

  1. GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

6) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

8) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

9) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan- sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

  1. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
  2. Adayların Ağrı ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
  3. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması,
  4. Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.
  5. Başvuru yapacak kişi Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Yaralanan olmalıdır.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22.08.2022-26.08.2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler.

Başvuru yapan adayların dikkatine!!!

Başvurduğunuz ilanlar ile ilgili bildirimleri almak için İŞKUR kayıtlarınızdaki cep telefon numaralarınızı güncelleyiniz.

  1. KURA USULÜ ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ

Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadrosunu için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bildirilen başvurular arasından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 12. Maddesi gereğince, istihdam edilecek açık iş sayısının 4 (Dört) katı aday asıl, 4 (Dört) katı aday yedek olarak noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Asil adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda yedek adaylara geçiş yapılacaktır. Asil ve yedek adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda ise söz konusu kadro boş kalacaktır.

  1. KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 02.09.2022 tarihinde saat 10:30’da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler. Covid – 19 pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler Üniversitemiz yönetimce belirlenecek olup adaylar bu çerçevede salona alınacaklardır.

Kura sonucu belirlenen adaylar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü (https://www.agri.edu.tr/) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  1. BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

1) Kura sonucunda asil olarak belirlenen adaylar; aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Kurumumuza teslim edeceklerdir.

2) Belge teslim tarihi ve yeri https://www.agri.edu.tr/ adresinden adaylara duyurulacaktır.

3) Durumlarını belgelemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listeden çıkarılacak yerlerine sıralamada yer alan diğer adaylar dahil edilecektir.

4) Nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri https://www.agri.edu.tr/ ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.” İfadeleri yer aldı.

İlgili Haberler