AİÇÜ 2019-2020 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav Klavuzu

18.07.2019 17:03

AİÇÜ 2019-2020 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav Klavuzu

AİÇÜ ,2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınav Klavuzu  Yayımladı,buna göre  esaslar ve istenilen şartlar aşağıda belirtildiği gibidir

AİÇÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
(2019–2020)

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
(2019–2020)
AĞRI-2019
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ
AMAÇ
Madde 1- Bu yönerge; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alımlarına ilişkin esasları düzenler.
KAPSAM
Madde 2- Bu yönerge; Sınavların İlan Edilmesi, Başvuru ve Kabul Şartları, Başvuru, Sınav ve Kesin
Kayıt Tarihleri, Sınavların Yapılış Şekli ve Aşamaları, Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi,
Düzeltilmesi, İlanı ve Sınava İlişkin Kuralları, Kesin Kayıt ve Yürürlük ile ilgili hükümleri kapsar.
DAYANAK
Madde 3- Özel Yetenek Sınavları 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili esaslarına göre yapılır.
TANIMLAR
Madde 4- Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
Üniversite: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni
Rektör: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü’nü
Üniversite Yönetim Kurulu: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu
Senato: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosu’nu
Yüksek Okul: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nu
Müdür: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okul Müdürü’nü
Daire Başkanlığı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını
YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı
ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni
TYT: Temel Yeterlilik Testini
YP: Yerleştirme Puanını
OBP: Ortaöğretim Başarı Puanını
Sınav Üst Kurulu: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen ve sınavların sağlıklı yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olan kurulu
Sınav Alt Kurulu: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alımlarına ilişkin esasları düzenleyen kurulu
Engelli Adayları Değerlendirme Komisyonu: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim
Kurulu’nca görevlendirilen sınava başvuru yapmış engelli adayların, değerlendirmesini yapmaktan sorumlu komisyonu ifade etmektedir.
SINAV ÜST KURULU
Madde 5- Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nca Yüksekokul Müdürü Başkanlığı’nda en az üç kişi Sınav Üst Kurulu’nu oluşturur. Sınav Üst Kurulu sınavların sağlıklı yürütülmesinden birinci derecede Rektör’e karşı sorumludur.
SINAV ALT KURULU
Madde 6- Yüksekokul Yönetim Kurulu, Özel Yetenek Sınav Alt Kurul üyelerini gerekli gördüğü sayı da oluşturur.
Madde 7- Sınav Alt Kurulu, özel yetenek sınavlarının işleyişinden ve yürütülmesinden Sınav Üst Kurulu’na karşı sorumludur.
SINAV ALT KURULUNUN GÖREVLERİ
Özel yetenek sınav şeklinin belirlenmesi ve bununla ilgili Sınav Kılavuzunun hazırlanması,
Adayların özel yetenek giriş sınav programlarının, yer ve zamanlarının belirlenmesi,
Sınavlarda yapılacak testlerin uygulanması ve işleyişi,
Sınav görevlilerinin ve jürilerinin tespit edilmesi,
Sınav güvenliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi,
Sınavlarla ilgili araç-gereç ve malzemelerin tespit ve temininin sağlanması,
Gerektiğinde çalışma gruplarının oluşturulması ve görevlendirmenin yapılması,
Adayların itirazlarının değerlendirilmesi,
Sınavların işleyiş ve yürütülmesi ile ilgili her türlü kararın alınması ve uygulanması,
SINAVLARIN İLAN EDİLMESİ
Madde 8- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak öğretim programları, kontenjanları, aday olmak için gerekli koşulları, ön kayıt ve sınav tarihleri Sınav Alt Kurulunun görüşü alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilir.
BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI
Madde 9- Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda belirtilir.
BAŞVURU, SINAV VE KESİN KAYIT TARİHLERİ
Madde 10- Başvuru, sınav ve kesin kayıt tarihleri, Sınav Alt Kurulu tarafından belirlenir ve
Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilen tarihlerde yapılır. Başvuru tarihi, kesin kayıt tarihi, sınav yeri vb. konular her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilir.
SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE AŞAMALARI, SINAV SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ, DÜZELTİLMESİ, İLANI VE SINAVA İLİŞKİN KURALLAR
Madde 11– Sınavların yapılış şekli ve aşamaları her yıl güncellenerek Özel Yetenek Sınav
Kılavuzu’nda ayrıntılı olarak belirlenir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, ÖSYM’nin ilgili yıla ait kılavuzunda yayınlanan esaslar çerçevesinde hesaplanan YP (Yerleştirme Puanı) en yüksekten en düşük puana doğru sıralandıktan sonra, Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda ayrıntıları belirtilen aday sayısı kadarı asıl, asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Sınav sonuçları sınav jürisinin değerlendirmesi ve Sınav Üst Kurulu’nun onayından sonra Üniversite WEB sitesinde ilan edilir.
Madde 12– Sınav sonuçlarına itirazı olan adaylar sonuçların ilanından sonra Özel Yetenek Sınav
Kılavuzu’nda belirtilen süre içerisinde, Sınav Alt Kurulu’na dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.
Yanlışlık varsa giderilir, yanlışlığın olmadığı anlaşılırsa durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve
kendisine yazılı olarak bildirilir. İncelemenin sonucu kesindir.
Madde 13- Sınav sırasında gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozan ve kendi yerine başkasını sınava sokan adayların sınavları geçersiz sayılarak durum tutanağa işlenir ve bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI
Madde 14- Engelli adaylar, engellilik raporu oranlarına göre Engelli Adayları Değerlendirme
Komisyonu’nun oluru ile özel yetenek sınavına alınırlar. Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizms spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)), TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (YKS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek (yetenek sınavını kazanan öğrencilerin) kayıtları yapılır. Engelli adayların değerlendirme kriterleri her yıl güncellenir.
KESİN KAYIT
Madde 15- Özel yetenek sınav sonuçları Sınav Üst Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ilgili Daire Başkanlığınca ilan edilir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan kontenjan sayısı kadar asil adayların, Daire Başkanlığı’nca belirlenen yer ve tarihler arasında kayıtları yapılır. Asil adayların kayıt yaptırmamaları durumunda haklarını kaybederler ve yedek olarak ilan edilen adayların kesin kayıt işlemleri belirlenen tarihler arasında Yerleştirme Puan sırasına göre yapılır. Kesin kayıtlarla ilgili detaylar her yıl güncellenecek olan Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda belirtilir.
YÜRÜRLÜK
Madde 16- Bu yönerge; Senato’nun onayıyla yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 17- Bu yönerge; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü tarafından yürütülür.
Madde 18- Bu yönergede belirtilmeyen hususlar için ilgili kanun ve genel hükümler uygulanır.
Geçici Madde 1- Bu yönerge yürürlüğe girinceye kadar bu yönerge kapsamındaki her türlü yetki ve sorumluluk Yüksekokul Yönetim Kurulu’na aittir.
Değerli Adaylar,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi
ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim Lisans Programlarına
2019-2020 akademik yılında özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Özel Yetenek
Sınavı uygulama esaslarının açıklandığı bu kılavuz, sınav sistemi hakkında bilgi sahibi
olmanız açısından önemlidir. Kılavuzu dikkatlice incelemenizi önerir, özel yetenek
sınavında tüm adaylara başarılar dileriz.

https://www.agri.edu.tr/upload/anasayfa/2019-2020-besyo-ozel-yetenek-sinav-kilavuzu.pdf

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Özel Yetenek Sınav Komisyonu

 

 

İlgili Haberler