Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bünyesine Öğretim Elemanı Alacak

17.11.2020 11:56

 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Tarafından Yapılan Duyuruda, Bünyesine ÖĞRETİM ELEMANI Alacağını ve  Aranan Şartları Aşağıdaki Metinde belirtilmiştir 

 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bünyesine Öğretim Elemanı Alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Tarafından Yapılan Duyuruda, Bünyesine ÖĞRETİM ELEMANI Alacağını ve  Aranan Şartları Aşağıdaki Metinde belirtilmiştir

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır. Pandemi sürecinde İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1 – 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 – ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3 – Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4 – Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

5 – Öncelikli alanlardaki araştırma görevlisi kadrolarına atamalar Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 15. maddesi uyarınca yapılacaktır. “Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi kadar ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kuramlarına tahsis edilebilir. Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.”

ÖZEL ŞARTLAR

1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

2) Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

3) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

MUAFİYET

1 – Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2 – Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler:

Araştırma görevlileri için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1 – Başvuru Formu (https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=916&bid=265&tid=7)

2 – Özgeçmiş,

3 – ALES sonuç belgesi,

4 – Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların aslı veya onaylı örneği)

5 – Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (elektronik imzalı, aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.) öğrenci belgesi ve transkripti (elektronik imzalı, aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.)

6 – Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik belgesinin) aslı veya onaylı örneği ya da e- devletten alınmış karekodlu mezuniyet belgesi

7 – Lisans transkripti (elektronik imzalı, aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.)

8 – Nüfus cüzdanı fotokopisi,

9 – Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf,

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi,

11- Adli Sicil Kaydı Belgesi,

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1 – 06.02.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.

2 – Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili Fakülte/Yüksekokula şahsen, posta veya e-posta ile başvuruda bulunacaklardır, Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

3 – Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

4 – İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5 – Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.

6 – Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

7 – Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

8 – İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi vb.) başvurularına kanıtlayıcı belgeleri eklemeleri zorunludur.

9 – Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/D maddesine göre yapılacaktır.

10- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. 9324/1-1

İlgili Haberler